Archiwum JBO|

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w punkcie 9. radni podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok.

Szósta edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego ponownie przybierze kształt modelu mieszanego. Zasady prowadzenia konsultacji w proponowanym kształcie zostały wypracowane z udziałem mieszkańców, w ramach zbierania uwag i opinii oraz publicznych debat i dyskusji poświęconych edycji JBO 2019.

Z łącznej puli dedykowanej budżetowi obywatelskiemu – podobnie jak w poprzednich edycjach JBO – tj. 3 mln zł – 1 mln zł, tj. o 200 tys. zł mniej w stosunku do tegorocznej edycji, został przeznaczony na realizację zadań, które zaproponują mieszkańcy na płaszczyźnie ogólnomiejskiej, natomiast 1,7 mln zł na realizację projektów lokalnych w 20 obszarach konsultacyjnych, co stanowi 85 tys. zł na obszar (kwota globalnie większa o 200 tys. zł w stosunku do edycji 2018). Pozostałe 300 tys. zł (więcej o 20 tys. zł) to kwota na bieżące utrzymanie i podnoszenie jakości obiektów powstałych w ramach JBO.

Możliwość udziału w konsultacjach będą mieli wszyscy mieszkańcy – w przypadku projektów ogólnomiejskich bez względu na miejsce zamieszkania, natomiast w przypadku projektów lokalnych wyłącznie w ramach obszarów konsultacyjnych właściwych dla ich miejsca zamieszkania.
Same zasady uległy jedynie nieznacznej modyfikacji polegającej na:
1. poszerzeniu definicji zadania publicznego o wymóg związany z koniecznością uwzględniania zasady celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych,
2. obostrzeniu opisu zadania inwestycyjnego warunkiem, że musi ono być kompletne i zdatne do użytku – zgodnie ze swoim przeznaczeniem,
3. doprecyzowaniu, że możliwa na etapie oceny merytorycznej – po uzyskaniu zgody wnioskodawcy – modyfikacja zakresu rzeczowego wniosku może być jedynie nieznaczna tj. niezmieniająca w sposób istotny jego pierwotnych założeń,
4.  wprowadzeniu ograniczenia kwotowego – do 200 tys. zł – dla projektów nieinwestycyjnych,
Ponadto – m.in. na wniosek mieszkańców – wprowadzone zostały korekty w granicach niektórych obszarów konsultacyjnych tj.:
do obszaru Gigant, Leopold zostało włączone osiedle „Bursztynowe Wzgórze” wcześniej przynależące do obszaru Pechnik, Podwale, Warpie,
do obszaru Pańska Góra, Skałka włączono ul. Urzędniczą i fragment ul. Narutowicza (od nr 14 do końca), które wcześniej znajdowały się w obszarze Śródmieście.
Dodatkowo po analizie obecnego układu przestrzennego miasta oraz kierunków rozwoju budownictwa mieszkaniowego zaproponowano m.in.:
1. podział ul. Wiosny Ludów pomiędzy obszary Byczyna, Cezarówka Dolna oraz Jeleń (dotychczas w całości znajdowała się w obszarze Jeleń),
2. korekty w dotychczasowym przyporządkowaniu niektórych numerów adresowych w przypadku ulic przebiegających przez granice dwóch obszarów dot. to m.in.: ul. Drzymały, Fryderyka Chopina, Józefa Chełmońskiego, Łanowej.
Projekt uchwały uwzględnia również nowo powstałe ulice: Jurajską – włączoną do obszaru „Długoszyn” i Kamila Wachlowskiego włączoną do obszaru „Niedzieliska”, oraz zmiany jakie nastąpiły w nazewnictwie ulic od czasu ostatniej uchwały podejmowanej przez Radę w tym przedmiocie w kwietniu 2017 r.

Załącznik do podjętej uchwały nie obejmuje natomiast wzoru wniosku dotyczącego zgłoszenia projektu zadania oraz karty do głosowania. Dokumenty te zostaną opublikowane w drodze zarządzenia prezydenta miasta. Ze względu na wejście w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) konieczne jest doprecyzowanie i uzgodnienie nowych formularzy.

Comments are closed.