Archiwum JBO|

image_print

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w punkcie 5. stosunkiem głosów 15 za i 8 „przeciwnych” radni podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok.

Piąta edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego ponownie przybierze kształt modelu mieszanego. Z uwagi na rosnące zainteresowanie projektami ogólnomiejskimi, z łącznej puli dedykowanej budżetowi obywatelskiemu tj. 3 mln zł – 1,2 mln zł zostanie przeznaczone na realizację zadań, które zaproponują mieszkańcy na płaszczyźnie ogólnomiejskiej, natomiast 1,5 mln zł na realizację projektów lokalnych. Projekty dzielnicowe nadal będą realizowane w 20 obszarach konsultacyjnych, a kwota przeznaczona na ich realizację, będzie stałą w wysokości 75 tys. zł na każdy obszar (kwota utrzymana na poziomie z edycji 2017). Z pozostałych 300 tys. zł – 280 tys. zł przeznaczone zostanie na bieżące utrzymanie i podnoszenie jakości obiektów powstałych w ramach JBO, a 20 tys. zł na pokrycie kosztów działań informacyjno-edukacyjnych.

Możliwość udziału w konsultacjach będą mieli wszyscy mieszkańcy – w przypadku projektów ogólnomiejskich bez względu na miejsce zamieszkania, natomiast w przypadku projektów lokalnych wyłącznie w ramach obszarów konsultacyjnych właściwych dla ich miejsca zamieszkania.

Zgodnie z sugestiami mieszkańców, przywrócono możliwość realizacji – jednak wyłącznie w ramach budżetu lokalnego – inwestycji i remontów na terenie placówek oświatowo-wychowawczych, z wyłączeniem budynków gminnych. Z kolei w ramach budżetu ogólnomiejskiego umożliwiono realizację inwestycji i remontów na terenie budynków gminnych.
Modyfikacji uległa również definicja zadania publicznego poprzez rozróżnienie zadania publicznego: ogólnomiejskiego – adresowanego do nieograniczonej liczby i grup mieszkańców, lokowanego na terenie Jaworzna, z wyłączeniem inwestycji i remontów na terenach administrowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, i lokalnego – adresowanego do lokalnej społeczności, lokowanego na terenie danego obszaru konsultacyjnego, z wyłączeniem inwestycji i remontów w budynkach gminnych.

Obostrzony został także opis zadania inwestycyjnego warunkiem, że obiekty budowlane o charakterze sportowo-rekreacyjnym muszą dotyczyć jednej lokalizacji w terenie.

Poza tym podniesiono wymaganą liczbę podpisów poparcia pod wnioskiem i minimalną liczbę oddanych głosów na zadanie, aby mogło zostać przyjęte do realizacji: w przypadku projektów ogólnomiejskich – z 50 na 100, a w przypadku projektów lokalnych – z 15 na 30.

Przypominamy, że oprócz regulacji zawartych w uchwale, realizowane będą także inne ustalenia, które nie mogły zostać w niej zawarte (z uwagi na zalecenia służb nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego), a dotyczą bezpośrednio realizacji zadań i ew. oszczędności powstałych w ramach JBO.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi wspólnie z mieszkańcami w trakcie publicznych debat i dyskusji poświęconych edycji JBO 2018, oszczędności zostaną rozdysponowane według następującego schematu:
– w obszarach
1) powstałe wskutek nierozdysponowana całej puli – na bieżące utrzymanie obiektów JBO czyli zasilenie puli 280 tys. zł,
2) poprzetargowe – na doposażenie zwycięskich zadań, w przypadku braku potrzeby ich doposażenia na kolejne zadanie z listy rankingowej, a w razie braku zadań na bieżące utrzymanie obiektów JBO, czyli zasilenie puli 280 tys. zł.
– w budżecie ogólnomiejskim
pozostające w puli lub poprzetargowe – pozostają w gestii Prezydenta Miasta.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Comments are closed.