Archiwum JBO|

Podczas dzisiejszej sesji radni zdecydowali na jakich zasadach będzie opierał się Jaworznicki Budżet Obywatelski na 2016 rok. Dzięki temu mieszkańcy ponownie będą mogli współdecydować o miejskich przedsięwzięciach w ich obszarach zamieszkania.

Nowe zasady przewidują m.in. określenie minimalnej liczby głosów oddanych na projekt, wydłużenie terminu składania wniosków oraz głosowania, zagwarantowanie wglądu do dokumentacji towarzyszącej procesowi opiniowania wniosków, a także zapewnienie nieograniczonego dostępu do terenu, na którym realizowane jest zadanie. Nowością będzie też brak ograniczenia wiekowego dla wnioskodawców i głosujących oraz to, że sama weryfikacja mieszkańców nie będzie dotyczyć ich miejsca zameldowania lecz zamieszkania. Te ostatnie są efektem rozstrzygnięć  nadzorczych Wojewody Śląskiego. To niejedyne zmiany w ostatecznym kształcie przyjętej uchwały.

Zgodnie z tegorocznym stanowiskiem służb nadzoru prawnego Wojewody – zapisy w treści uchwały mówiące o akcji informacyjno-edukacyjnej oraz o czynnościach podejmowanych w następstwie przeprowadzonych konsultacji wykraczają poza ramy delegacji ustawowej zawartej w ustawie o samorządzie gminnym – wyjaśnia Ewa Sidełko-Paleczny, Sekretarz Miasta. – W myśl delegacji ustawowej uchwała ma normować wyłącznie tryb i zasady samego procesu konsultacji, dlatego też autopoprawką złożoną przez Prezydenta Miasta wniesiono zmiany do uchwały. Te nie mają jednak żadnego wpływu na realizację procedury naboru wniosków. Mamy zamiar przeprowadzić pełną akcję informacyjno-edukacyjną wraz z warsztatami, a wynik konsultacji zapisać w uchwale budżetowej na 2016 rok – dodaje.

Znamy też kwotę, która będzie przeznaczona w III edycji na JBO. Ponad 2,5 mln zł zostanie przeznaczone wyłącznie na realizację zadań zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców w obszarach konsultacyjnych. Największe środki przypadające na obszar będą wynosić 191 490,00 zł, najmniejsza kwota to 96 650,00  zł. Podział środków z budżetu obywatelskiego na obszary konsultacyjne dokonywany jest podobnie jak w poprzednich latach na podstawie algorytmu. Kwota stała na każdy obszar wynosi 80 000,00 zł plus kwota będąca iloczynem liczby mieszkańców danego obszaru i stawki 10 złotych przypadającej na jednego mieszkańca. Dodatkowo ok. 500 tys. zł, przeznaczone zostanie na bieżące utrzymanie obiektów zrealizowanych w poprzednich edycjach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

Wkrótce zostanie przedstawiony szczegółowy harmonogram spotkań z mieszkańcami w poszczególnych obszarach konsultacyjnych.

Comments are closed.