Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Nowy system gospodarki odpadami

Kompendium wiedzy

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) na samorządy nałożono obowiązek przygotowania i wdrożenia zmian dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2013 r. na terenie Jaworzna zaczął obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami, który objął wszystkie zamieszkałe nieruchomości oraz budynki, w których swoje siedziby mają przedsiębiorstwa i instytucje.

Każdy z nas w ciągu roku produkuje ponad 300 kg śmieci. Tylko niewielka część naszych odpadów jest wykorzystywana powtórnie. Większość śmieci trafia na powiększające się z roku na rok wysypiska. Ponadto spalamy śmieci w domowych piecach lub wywozimy je do lasów, co jest nieekologiczne i nielegalne. Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma to zmienić.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami w Jaworznie oraz odpowiedzieć na wiele pytań związanych z segregacją odpadów, zachęcamy do zapoznania się ze specjalnym informatorem dotyczącym tych właśnie zagadnień:

Nasze śmieci - informator poświęcony systemowi gospodarki odpadami

Informacje na temat nowego systemu można także uzyskać w Dziale Gospodarki Odpadami pod numerami telefonów: (32) 745-10-65, (32) 745-10-65 i (32) 745-10-66, na stronie internetowej MZNK: www.mznk.jaworzno.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: odpady@mznk.jaworzno.pl.

 

 


Jak płacić za odpady?

4 lipca 2013

Jak płacić za odpady Ruszył nowy system gospodarowania odpadami. Od 1 lipca gminy przejęły obowiązki zorganizowania odbioru śmieci i ich zagospodarowania, a mieszkańcy nie muszą już podpisywać umów z firmami wywożącymi odpady. Opłaty za śmieci muszą natomiast wnosić na konto Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Warto także pamiętać, że nowym systemem gospodarki odpadami objęci są wszyscy mieszkańcy oraz firmy i instytucje działające na terenie Jaworzna.

W kwestii płatności za śmieci dla mieszkańców bloków nic się nie zmieniło. Nadal należność za odpady będą mieli wliczoną w comiesięczne opłaty dla spółdzielni lub wspólnoty. Natomiast właściciele domów jednorodzinnych oraz firmy i instytucje od 1 lipca wnoszą opłaty na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, który jest odpowiedzialny za organizację systemu gospodarki odpadami w Jaworznie.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona bez wezwania, za dany miesiąc kalendarzowy w terminie do 22 dnia każdego miesiąca. Pierwsza opłatę należy uregulować nie później niż do 22 lipca br. Stawki opłaty wynoszą 11 zł od osoby miesięcznie w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów i 14 zł od osoby miesięcznie gdy deklarowaliśmy, że nie będziemy segregować odpadów.

Opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie z siedzibą przy ul. Północnej 9b:
Getin Noble Bank S.A. 04 1560 0013 2178 4940 1000 0005.

Wpłat można dokonywać w placówce pocztowej, poprzez bankowość elektroniczną, w dowolnym banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zgodnie z taryfą opłat obowiązującą w danym podmiocie.

Informację na temat płatności można uzyskać w Dziale Księgowości Odpadów pod numerami telefonów: (32) 745-10-67 lub (32) 745-10-68 oraz osobiście: ul. Inwalidów Wojennych 5 (Os. Stałe). W tym miejscu zainteresowani mogą pobrać druki wpłaty. Wzory druków dostępne są również w wersji elektronicznej poniżej:

Druki wpłat za odpady


Śmieci po nowemu

28 czerwca 2013

Śmieci po nowemuW poniedziałek - 1 lipca - w całej Polsce wszedł w życie nowy system gospodarki odpadami. Jego wdrażanie jest dla wszystkich procesem niezwykle trudnym, budzącym wiele obaw i wątpliwości. Sam okres przejściowy związany z wymianą pojemników, to ogromne wyzwanie logistyczne i organizacyjne dla gmin, mieszkańców oraz przedsiębiorców. Jak zmiany będą wyglądały w praktyce?

Na wstępie należy podkreślić, że zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi od 1 lipca 2013 roku to gminy stały się podmiotami odpowiedzialnymi za odpady – mają za zadanie zorganizować odbiór i zagospodarowanie odpadów. Dlatego też mieszkańcy nie będą podpisywać umów z "firmami śmieciowymi", będą natomiast płacić jednakową miesięczną stawkę gminie w wysokości 11 zł od osoby w przypadku segregowania odpadów oraz 14 zł od osoby w przypadku niesegregowania odpadów. 

W czerwcu Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych rozstrzygnął przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenu Jaworzna. Od 1 lipca zadaniem tym będzie zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. Zgodnie z umową Wykonawca ma obowiązek wyposażyć domy i bloki w pojemniki na odpady zmieszane oraz worki na odpady podlegające segregacji. Wymiana pojemników rozpoczęła się w połowie czerwca.

Zabudowa jednorodzinna - domy

  • Dla mieszkańców, którzy do tej pory obsługiwani byli przez MPO Sp. z o. o. i wnioskowali o przydział pojemników na odpady o tej samej pojemności nic się nie zmienia. W najbliższym czasie firma dostarczy do domów harmonogramy wywozu odpadów oraz worki na odpady podlegające segregacji.
  • Mieszkańcy, od których MPO Sp. z o. o. do tej pory odbierało odpady, ale wnioskowali o przydział większej liczby pojemników, bądź o innej pojemności niż posiadane obecnie - Wykonawca w pierwszej kolejności dostarczy pojemniki oraz worki do tych nieruchomości, z których według ustalonego harmonogramu odpady mają być odebrane najwcześniej. W najbliższym czasie firma dostarczy również do domów harmonogramy wywozu odpadów.
  • W pierwszej kolejności pojemniki oraz worki na odpady podlegające segregacji zostaną dostarczone do domów, które do tej pory obsługiwali inni przedsiębiorcy. Niektóre firmy wystosowały już do swoich klientów pisma z wyjaśnieniem, jak będzie przebiegało zdawanie ich pojemników (więcej na ten temat w artykule "ALBA odbiera swoje pojemniki".). W najbliższym czasie MPO Sp. z o. o. dostarczy również harmonogramy wywozu odpadów.

Zabudowa wielorodzinna - bloki

  • Stanowiska kontenerowe, z których do tej pory odpady odbierały inne firmy - Wykonawca obecnie ustala terminy wymiany pojemników. Aby mieszkańcy jak najmniej odczuli uciążliwości związane ze zmianą systemu w ciągu jednego dnia firma, która do tej pory obsługiwała dane stanowisko, zabierze swoje kontenery, a MPO ustawi swoje razem z pojemnikami na odpady podlegające segregacji.
  • Stanowiska kontenerowe, z których do tej pory odpady odbierało MPO - na tych stanowiskach bez zmian – pozostają kontenery MPO Sp. z o. o. Jeśli po dokładnym przeliczeniu liczby mieszkańców korzystających z danego stanowiska będzie potrzeba zmiany liczby kontenerów, firma je dostawi lub odbierze.
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. zapewnia, że wszystkie zmiany będzie starało się przeprowadzić jak najsprawniej, aby zminimalizować związane z tym utrudnienia dla mieszkańców Jaworzna.

Harmonogramy wywozu

Wykonawca przygotował również harmonogram odbioru odpadów komunalnych z domów jednorodzinnych, obowiązujący w okresie od lipca do grudnia 2013 roku z uwzględnieniem poszczególnych dzielnic Jaworzna. W harmonogramach zawarta jest informacja o mobilnych punktach zbierania odpadów, w których mieszkańcy będą mogli oddawać odpady problemowe: lekarstwa, zużyte baterie, drobny sprzęt elektroniczny, opony itp.

Wywozy z firm będą dopasowane do harmonogramów z posesji prywatnych zgodnie z ustaloną i podaną częstotliwością. Jeżeli częstotliwość ma być częstsza, będzie to indywidualnie ustalone z klientem. Wywozy z zabudowy wielorodzinnej (bloki) odbywać się będą na niezmienionych zasadach, czyli codziennie, a w mniejszych wspólnotach według częstotliwości uzgodnionej wcześniej z administratorami.

Harmonogramy dostępne są w załączniku poniżej oraz na stronie MPO Sp. z o. o.: www.veolia-es.pl.

 

 

 

 


Umowa podpisana

14 czerwca 2013

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych podpisał dzisiaj umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o. o. na odbiór odpadów stałych z terenu Gminy Jaworzno. Przez najbliższe dwa lata wyłoniony w przetargu wykonawca będzie zajmował się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów w naszym mieście.

Wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Jaworznie przebiega prawidłowo. Nie ma obaw, że podobnie jak w wielu miastach, przed 1 lipca nie zostanie wybrany operator do obsługi mieszkańców. W przetargu ogłoszonym przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych wyłoniona została jaworznicka spółka MPO.

- Jesteśmy w tym momencie przygotowani do wykonywania usługi w 95 procentach. Pozostałe 5 procent przygotowań dopniemy w ciągu dwóch najbliższych tygodni, które zostały do rozpoczęcia funkcjonowania nowego systemu - mówi Marek Ryszka, dyrektor MPO Sp. z o.o.

Firma przez najbliższe dwa lata będzie odbierała odpady od mieszkańców i zajmowała się ich dalszym zagospodarowaniem. Będzie także odpowiedzialna za dostarczenie pojemników i worków na odpady do domów jednorodzinnych oraz kontenerów dla bloków.

Umowa podpisanaWykonawca zorganizuje Gminny Punkt Zbierania Odpadów oraz punkty mobilne, w których mieszkańcy będą mogli oddawać niepotrzebny sprzęt elektroniczny, zużyte baterie, opony, lekarstwa i inne odpady, które sprawiają im teraz problemy. Gminny Punkt będzie funkcjonował na terenie bazy MPO przy ul. Martyniaków. Do zorganizowania punktów mobilnych firma ma odpowiednie samochody.

- MPO w tym momencie obsługuje około 90 proc. mieszkańców Jaworzna. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem technicznym służącym do odbioru odpadów. Są to m. in. samochody z przednim załadunkiem - wyjaśnia dyrektor Ryszka.

Samochody MPO, zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji przetargowej będą wyposażone w system pozycjonowania GPS, dzięki któremu wykonanie usług będzie stale monitorowane. Koszt usług MPO wynosi ponad 25,5 mln zł brutto.

- Zarówno postępowanie przetargowe jak i wdrożenie nowego systemu w Jaworznie zostało szczegółowo opracowane i zorganizowane. Cieszę się, że powołany do tego celu zespół pracowników MZNK tak sprawnie sobie z tym zadaniem poradził. Dodam, że nadal można składać deklaracje w punkcie przy ul. Inwalidów Wojennych 5 na Osiedlu Stałym. Cały czas prowadzona jest również kampania informacyjna na temat gospodarki odpadami w Jaworznie - mówi dyrektor MZNK Tomasz Jewuła.

Trwa odliczanie dni do startu nowego systemu. W najbliższym czasie odbędą się spotkania robocze przedstawicieli wykonawcy oraz pracowników MZNK, których celem będzie ustalenie szczegółów obsługi mieszkańców.

***

Już 1 lipca w całej Polsce rusza nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Mieszkańcy od tej daty opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów będą wnosili do gminy. W jej imieniu Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych będzie czuwał nad właściwą obsługą mieszkańców, wykonywaną przez firmę zewnętrzną. W Jaworznie stawka opłaty śmieciowej wynosi 14 zł od osoby miesięcznie, gdy nie segregujemy odpadów i 11 zł dla osób, które zadeklarowały segregację odpadów. 100 proc. środków pozyskanych z opłat wnoszonych przez mieszkańców będzie wykorzystane do obsługi nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina nie wzbogaci się na tej opłacie. Ponad 90 proc. mieszkańców Jaworzna zadeklarowało, że będzie segregować odpady. To daje szansę na zwiększenie odzysku odpadów możliwych do powtórnego wykorzystania i zmniejszenie masy odpadów kierowanych na składowiska.


Dzieci segregują odpady

20 maja 2013

Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci - to powiedzenie mogłoby przyświecać akcji edukacyjnej prowadzonej w szkołach i przedszkolach w ramach kampanii informacyjnej o nowym systemie gospodarki odpadami. Najmłodsi jaworznianie otrzymali już wydrukowane na ekologicznym papierze książeczki do kolorowania pt. "Co z robić z odpadami?". Dzięki temu dowiedzą się m.in. jak segregować odpady i co zrobić ze zużytymi bateriami.

Dzieci segregują odpady- Każde dziecko od najmłodszych lat powinno wiedzieć, że odpady należy segregować. Systematyczne prowadzenie edukacji ekologicznej to jeden z najważniejszych segmentów działań edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami - tłumaczy Piotr Jamróz, rzecznik prasowy MZNK. - Dzieci i młodzież mogą stać się źródłem treści ekologicznych w swoich rodzinach. Dzięki wyrobieniu u nich nawyków właściwego postępowania w zakresie ochrony środowiska możemy spodziewać się, że będą postępować odpowiednio z odpadami w przyszłości. Dlatego Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zakupił ponad 4 tys. edukacyjnych książeczek z kolorowankami pt. "Co robić z odpadami?", które trafiły m.in. do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek i zastępca dyrektora MZNK Zbigniew Krepel mieli okazję osobiście sprawdzić przydatność książeczek w procesie dydaktycznym i wzięli udział w lekcji przygotowanej przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczakowej, na której jedną z pomocy były kolorowanki. Drugoklasiści bardzo sprawnie rozwiązywali zadania dotyczące segregowania odpadów, a swoja wiedzą i zaangażowaniem zaskoczyli przybyłych gości.

- Pamiętajcie, że uczymy się tego po to, by zmniejszyć te góry śmieci, które leżą na wysypiskach oraz by jak najwięcej odpadów odzyskiwać i wykorzystywać powtórnie - mówił do najmłodszych Tadeusz Kaczmarek.

Dzieci segregują odpady Kolorowanki w formie zabawy przekazują m.in. najważniejsze sposoby segregacji różnych odpadów oraz możliwości ponownego ich wykorzystania. Z pewnością będą stanowiły pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji na temat zachowań ekologicznych.

***

Selektywna zbiórka odpadów umożliwia ograniczenie ilości śmieci jakie trafiają na składowiska oraz umożliwia odzyskanie surowców wtórnych. Korzyści jakie płyną ze zbiórki odpadów, to czyste miejsca, w których żyjemy, lepszy wizerunek i estetyka naszej okolicy, ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych oraz oszczędności finansowe.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu m.in. zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach i zwiększenie odzysku odpadów podlegających recyklingowi. Zdecydowana większość jaworznian w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarowała, że będzie segregować odpady. Dzięki temu zapłacą niższą opłatę i przyczynią się do zwiększenia odzysku odpadów możliwych do powtórnego wykorzystania.

Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice