Od początku przyszłego roku, działalność rozpocznie skonsolidowana samorządowa artystyczna instytucja kultury ATElier Kultury, w której skład wejdą dotychczasowe instytucje – „Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna, Centrum Kultury „Teatr Sztuk” oraz eM Band Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna. Decyzję o powołaniu do życia połączonej samorządowej artystycznej instytucji kultury podjęli podczas czwartkowej (26 listopada 2020 r.) Sesji Rady Miejskiej, jaworzniccy radni.

Postawiono na systemową synergię i zdecydowano się pod jednym szyldem połączyć trzy instytucje, które dotychczas funkcjonowały samodzielnie. Już w czerwcu 2020 r. radni przyjęli uchwałę intencyjną w tej sprawie, która zapoczątkowała cały proces. Listopadowa decyzja Rady Miejskiej formalnie sfinalizowała tę niezwykłą kulturalną fuzję – od stycznia 2020 r. Archetti, eM Band oraz Teatr Sztuk działać będą wspólnie. Działalność nadal będzie prowadzona w trzech dotychczasowych lokalizacjach, którymi będzie zarządzać nowa instytucja tj. w budynkach przy: ul. Mickiewicza 2 (CK Teatr Sztuk), ul. Szczakowska 35B (Klub Relax) oraz ul. Wiosny Ludów 1 (CK Archetti). Do końca 2020 roku powołany zostanie dyrektor, który będzie zarządzał instytucją. – Reorganizacja kultury w mieście stała się konieczna z wielu względów, a trwająca pandemia tylko przyspieszyła cały proces. Na pewno jedną z decydujących kwestii była konieczność optymalizacji wydatków, także w sferze kultury. Konsolidacja pozwala na uniknięcie znacznie bardziej drastycznych rozwiązań. Propozycja połączenia trzech jednostek w jeden organizm była efektem analizy ich działalności merytorycznej, kosztów funkcjonowania oraz aspektów rozwojowych, tym samym podjęliśmy próbę utrzymania i zachowania działalności tych jednostek, a kolejnym krokiem była przyjęta przez Radę propozycja połączenia ich w jedną instytucję. Liczę na dobrą współpracę, zróżnicowaną i skoordynowaną ofertę kulturalną oraz dużo artystycznych wrażeń na najwyższym poziomie – mówi Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna.

ATElier Kultury ma zajmować się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie Jaworzna, poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury i sztuki, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej, rozpowszechnianie kultury muzycznej i teatralnej oraz prowadzenie ośrodków kultury i centrów kultury. – Powstająca jednostka ma – z zachowaniem efektu synergii – łączyć dotychczas działające osobno funkcje kulturalne i prowadzić do bardziej precyzyjnego planowania pracy jednej instytucji w ramach jednego budżetu. W jaworznickim ATElier Kultury chcemy zachować działalność dwóch unikatowych orkiestr, a także teatru oraz stale rozszerzać i uatrakcyjniać pakiet kulturalnej oferty dla mieszkańców. Wszystko to w nowym – bardzo biznesowym – modelu prowadzenia działalności, z wdrożeniem europejskich metod zarządzania projektami kulturalnymi, po to by efektywnie i harmonijnie łączyć cele artystyczne i ekonomiczne – mówi Łukasz Kolarczyk, Pełnomocnik Prezydenta oraz Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

Proponowana nazwa nowej instytucji ma nawiązywać do dotychczasowych nazw instytucji. ATElier Kultury: A – Archetti, T – Teatr Sztuk oraz E – eM Band. Sam wyraz „atelier” w nazwie jest rozumiany jako doskonała pracownia artystów i ma się charakteryzować wysokim poziomem kultury.

Decyzja radnych sprawia, że od stycznia 2021 r. miejskie instytucje artystyczne zaczną działać na nowych zasadach, przy równoczesnym zachowaniu ciągłości pracy artystycznej i korzystaniu z dorobku dotychczasowych instytucji. Powołanie jednej instytucji daje szansę na lepszą organizację wydarzeń kulturalnych, większe możliwości pozyskiwania środków i grantów zewnętrznych, wspólny kalendarz imprez i realizację projektów promocyjnych. Formalną, główną siedzibą „ATElier Kultury” będzie adres budynku przy ul. Mickiewicza 2, gdzie obecnie mieści się Teatr Sztuk.