Podczas ostatniego spotkania Prezydenta Miasta Pawła Silberta z Mieszkańcami Szczakowej w sprawie Garbarni padł pomysł, by zaprosić do współpracy Państwową Inspekcję Pracy. W odpowiedzi na propozycje mieszkańców pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska UM wystosowali pismo do Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą o kontrolę przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, w zakresie jakości powietrza wewnętrznego w halach produkcyjnych, celem określenia wpływu emitowanych substancji odorowych na zdrowie pracowników.

 

O ustaleniach z ostatniego spotkania Prezydenta z Mieszkańcami pisaliśmy tutaj. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że skoro po otwarciu drzwi hali mokrej wydostaje się ciężka do zniesienia woń, to można sobie wyobrazić, jak uciążliwy musi być odór panujący wewnątrz. Zapytali o możliwość wysłania pisma do odpowiednich inspekcji, które mogłyby skontrolować warunki pracy także pod względem jakości powietrza. Prezydent Miasta wyraził zgodę na takie działanie, czego efektem jest pismo skierowane do Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

 

W treści czytamy, że dotychczasowe pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza wykonywane przez Garbarnię nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych poziomów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu ( (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031), jednak z uwagi na liczne skargi mieszkańców Jaworzna sąsiadujących z Zakładem zachodzi wątpliwość występowania ponadnormatywnych emisji substancji odorowych do powietrza w wyniku działalności Garbarni. – Zgodnie z wydaną dla Zakładu decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych, hala „mokra” powinna być zhermetyzowana, wyposażona w wentylację mechaniczną z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorami wyposażonymi w filtry i otwierana wyłącznie podczas dostawy surowców, co miałoby zapobiegać eskalacji problemu przenikania przykrych substancji zapachowych do powietrza, a stężenie substancji chemicznych wydzielanych podczas procesu obróbki skór w hali mokrej nie powinno stanowić problemu dla pracujących tam ludzi. Jednakże zgłoszenia mieszkańców ulic przyległych do Garbarni o nasilających się uciążliwościach odorowych z Zakładu wskazują na notoryczne wietrzenie przedmiotowej hali przez pracowników Zakładu. Z uwagi na powyższe – w trosce o zdrowie zarówno pracujących na terenie zakładu osób, ale przede wszystkim w trosce o zdrowie mieszkańców miasta – zwracam się z prośbą o przeprowadzenie kontroli przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w Garbarni Szczakowa SA w Jaworznie w zakresie jakości powietrza wewnętrznego w halach produkcyjnych, celem określenia wpływu emitowanych substancji odorowych na zdrowie pracowników, co pomogłyby rozwiać obawy mieszkańców o chorobotwórczym oddziaływaniu powstających w trakcie procesów w hali mokrej, a emitowanych do powierza substancji chemicznych – czytamy w piśmie skierowanym do PIP.

 

Kontrola o którą na prośbę mieszkańców wnioskuje Urząd Miejski w Jaworznie to tylko część działań omówionych podczas lipcowego spotkania. Mieszkańcy zdradzili pomysł o zamiarze kontaktowania się z kontrahentami Garbarni w celu poinformowania ich o „nieekologicznych” praktykach prowadzonych przez zakład. Ważnym dokumentem w sprawie Garbarni będzie protokół pokontrolny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – zostanie on omówiony podczas spotkania zaplanowanego na wrzesień.