Projekt „Zielone Jaworzno”, zakładający zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych,  nie otrzymał dofinansowania w konkursie wojewódzkim. Ponad 160 podmiotów ubiegało się o zwiększoną do 160 mln zł pulę konkursową na ekologiczne projekty. Ostatecznie 4 realizacje skierowane tylko do 24 samorządów uzyskały dofinansowanie.

Konkurs, w którym wniosek złożyło również Jaworzno został rozpisany jeszcze przez poprzedni Zarząd Województwa, obecny widząc ogromne zainteresowanie dołożył dodatkowe środki do ogólnej puli. Jednak i ten zabieg nie mógł pokryć zapotrzebowania samorządów, które złożyły 124 projekty na łączną sumę ponad 830 mln zł! Ogromną różnicę w oczekiwaniach, a stanem faktycznym łatwo więc zauważyć.

 

Ogłoszenie wyników konkursu było kilkakrotnie przesuwane, ze względu na przedłużające się oceny merytoryczne oraz zmianę alokacji. Jaworznicki projekt został oceniony pozytywnie pod kątem formalnym. Jak poinformowała Anna Mocała-Kalina, Naczelnik Wydziału Zarządzania Funduszami i Strategii, oceny merytorycznej dokonywało dwóch ekspertów i niektóre kryteria – zgodnie z instrukcją oceny – siłą rzeczy nie mogły zostać ocenione wyżej. Projekt „Zielone Jaworzno” pod względem merytorycznym otrzymał wysokie noty m.in. za realność wskaźników, właściwie przygotowaną analizę finansową i ekonomiczną projektu, trwałość jego rezultatów, efektywność kosztową redukcji CO2, komplementarność, realizację projektu z wykorzystaniem istniejącej już infrastruktury.

 

Projekt zgłoszony do konkursu był projektem lokalnym, co obniżyło punktację – Jaworzno jest miastem na prawach powiatu, dlatego też projekt przybrał charakter o zasięgu jednego miasta. Znaczące były też takie czynniki jak np. moc instalacji oraz… wpływ projektu na rozwój ścieżek rowerowych w mieście czy integrację z ePUAP. „Zielone Jaworzno” zaliczało się do grupy niegrantowej, czyli w przypadku uzyskania dofinansowania pieniądze nie byłyby przekazane bezpośrednio mieszkańcom, a zakupem i instalacją urządzeń fotowoltaicznych zajęłaby się gmina. Po oszacowaniu ryzyka na etapie składania wniosku, nie zdecydowano się na ogłaszanie przetargu o wartości prawie 16 mln zł, ponieważ dofinansowanie okazało się bardzo niepewne – czego właśnie po rozstrzygnięciu doświadczyliśmy.

 

Finalnie nasze miasto – pod względem liczby punktów – znalazło się na 11 pozycji na liście rezerwowej, przypomnijmy, że o środki ubiegało się ponad 160 samorządów. Projekt złożony w konkursie został napisany poprawnie (w przeciwnym razie nie przeszedłby pozytywnie oceny formalnej ani nie zajął – mimo wszystko – wysokiej pozycji na liście z oceną merytoryczną), a jak się okazuje niska ocena niektórych kryteriów wynikała ze stanu rzeczy, na który w większości nasze miasto nie miało wpływu.