W roku szkolnym 2019/2020 nie zostaną utworzone klasy VII w dwóch szkołach – Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 11. Powodem tej decyzji jest brak kandydatów. By oddział mógł zostać utworzony, minimalna liczba uczniów musi wynieść 18. W przypadku „jedenastki” kandydatów było 13. Natomiast „czwórką” nikt nie był zainteresowany. 

 

By utworzyć klasę, potrzeba… uczniów

W zbliżającym się roku szkolnym dwie jaworznickie podstawówki – SP 4 i SP 11 – nie utworzą klas siódmych. Nie jest to spowodowane złą wolą osób decydujących, lecz brakiem zainteresowania ofertą edukacyjną wspomnianych placówek. Zgodnie z art. 205 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60) cyt. „W latach szkolnych 2017/2018–2022/2023 jest możliwe przyjęcie uczniów, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inny organ, w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. Wnioski mogą być składane w terminie określonym przez organ prowadzący szkołę”. Zgłoszenia kandydatów były przyjmowane do 20 marca br. Minimalna, wymagana liczba uczniów do utworzenia oddziału, ustalona na naradzie z dyrektorami, to 18. W przypadku Szkoły Podstawowej nr 4 żaden rodzic nie zadeklarował chęci zapisu dziecka do klasy VII, a deklarowana liczba uczniów którzy mogliby pójść do VII klasy w Szkole Podstawowej nr 11 wyniosła 13, z czego 3 chętnych była spoza obwodu. – Utworzenie oddziału klasy VII w Szkole Podstawowej nr 11 wiązałoby się z powstaniem dodatkowego oddziału w skali miasta, gdyż zmniejszenie liczby uczniów w przyszłorocznych klasach VII w szkołach macierzystych nie spowodowałoby zmniejszenia liczby tych oddziałów, a jedynie liczebności klas. W podobnej sytuacji znalazły się również inne szkoły podstawowe powstałe w wyniku przekształcenia z dotychczasowych gimnazjów, które także ze względu na zbyt małą liczbę wniosków nie otrzymały zgody na utworzenie oddziału klas IV i VII. Konsekwencją utworzenia oddziału klasy VII w Szkole Podstawowej nr 11 byłoby zwiększenie wymiaru zatrudnienia nauczycieli, ale wiązałoby się to ze spadkiem liczby godzin w innych szkołach, z których uczniowie zostaliby przejęci do Szkoły Podstawowej nr 11. Natomiast w skali miasta powstałby dodatkowy, mało liczny oddział, co z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych byłoby działaniem nieracjonalnym – wyjaśniają pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Decyzja o ewentualnym utworzeniu oddziałów klas VII w budynkach dotychczasowych gimnazjów poprzedzona była analizą sytuacji kadrowej w dotychczasowych 6 – letnich szkołach podstawowych, gdyż zmniejszenie liczby oddziałów w tych szkołach wiązałoby się z redukcją zatrudnienia. Zatem, na podstawie powyższej analizy i liczby złożonych wniosków, organ prowadzący określił liczbę oddziałów we wszystkich szkołach podstawowych w Jaworznie na rok szkolny 2019/2020. Warto dodać, że subwencja oświatowa naliczana jest na ucznia, a nie na oddział. Stąd generowanie nowych, mało licznych oddziałów w szkołach podstawowych powstałych w wyniku przekształcenia z gimnazjów jest działaniem nieracjonalnym z punktu widzenia gospodarowania środkami publicznymi.

 

 

„Jedenastka” nie jest zagrożona

Informacja o nieutworzeniu klasy siódmej w Szkole Podstawowej nr 11 wywołała obawy dotyczące przyszłości placówki. Pojawiły się nawet plotki, że szkole w przyszłości może grozić zamknięcie. Wiele wskazuje na to, że obawy te są bezzasadne i ich powielanie może wprowadzać niepotrzebne zamieszanie. Należy zaznaczyć, że obydwie szkoły zostały ujęte w planie sieci ogłoszonym Uchwałą nr VI/78/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Jaworzno, a także określenia granic ich obwodów.
Ponadto, w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 są prowadzone prace wzmacniające konstrukcję budynku. Po ich zakończeniu rozpocznie się termomodernizacja.