Prezydent Miasta odpowiada na prośby mieszkańców Szczakowej, dotyczące zlikwidowania problemu uciążliwego odoru docierającego do ich domostw z Garbarni. Przeprowadzane są zarówno planowane kontrole, jak i na zgłoszenia mieszkańców. 

W piątek, 11 stycznia, odbyło się piąte spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Szczakowa, w sprawie uciążliwości odorowych związanych z działalnością Garbarni Szczakowa S.A. Spotkaniu przewodniczył pełnomocnik ds. rozwoju i polityki planistycznej, Paweł Bednarek, w którego pionie znajduje się m.in. Wydział Ochrony Środowiska UM. Na początku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Małgorzata Chrobok, przedstawiła informacje po przeprowadzonej kontroli z zakresu inspekcji budowlanej na terenie zakładu. Wiele wskazuje na to, że Garbarnia dopuściła się samowoli budowlanej, prowadząc roboty mające na celu utworzenie parkingu i placów składowych. Jednostka już zajmuje się tą sprawą, wzywając przedsiębiorcę do złożenia stosownej dokumentacji. Dokończenie prac budowlanych będzie możliwe po uzupełnieniu i opracowaniu przez zakład stosownych projektów i dokonaniu procedury legalizacyjnej. Zwrócono jednak uwagę, iż przeprowadzenie przynajmniej części z zamierzonych prac budowlanych może wpłynąć pozytywnie na oddziaływanie zakładu na otoczenie.

Ważną kwestią dla mieszkańców był problem nieprzyjemnej woni będącej skutkiem działalności zakładu. W tej części pełniąca obowiązki Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Marzena Adamczyk omówiła wyniki kontroli powietrza mającej na celu wykazanie stężenia substancji odorowych na podstawie badania w pięciu punktach kontrolnych. Kontrola przeprowadzona jesienią (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych – bez opadów i przy średniej temperaturze kilkunastu stopni) nie wykazała przekroczeń substancji. Mimo to, mieszkańcy skarżą się na uciążliwość działalności Garbarni, szczególnie w okresie letnim.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zaplanował w tym roku swoją kontrolę działalności zakładu. Gdy ta już nastąpi i będą wyniki, zostanie zorganizowane kolejne spotkanie z mieszkańcami. UM dołoży starań, aby kontrole odbyły się w terminach gdy będzie można faktycznie ocenić poziom zapachów, na co niewątpliwy wpływ ma i panująca temperatura zewnętrzna i organizacja samego cyklu produkcyjnego zakładu.

Do tej pory Garbarnia została zobowiązana do dalszego ograniczenia emisji nieprzyjemnych zapachów z hali mokrej, przeniesienia procesu rozładunku skór surowych i przechowywania półproduktów i produktów ubocznych do nowobudowanego magazynu, zadaszenia drogi komunikacyjnej na terenie zakładu, wykonania trwałych zabezpieczeń skarpy przy ogrodzeniu od strony ul. Pochyłej, wykonania remontu biofiltra (alternatywnie jego wymiany na nowszy, obecnie testowany, inny typ).

W spotkaniu uczestniczyli także Sekretarz Miasta Pani Ewa Sidełko-Paleczny, Komendant Straży Miejskiej Pan Artur Zięba (funkcjonariusze SM często i regularnie dokonują lustracji otoczenia zakładu), Geolog Powiatowy Pani Agnieszko Chećko, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Pan Teobald Jalyński oraz radni Rady Miasta – Panowie Tadeusz Kaczmarek i Ryszard Maciejowski, sami związani ze Szczakową.