Aloha z Jaworzna! Wreszcie nadszedł ten dzień – otwarcie Wodnego Placu Zabaw na Plantach. Impreza utrzymana jest w hawajskim klimacie, a na przybyłych czekają liczne atrakcje w postaci konkursów, gadżetów, fotobudki i poczęstunku na ochłodę.

Wodny Plac Zabaw został otwarty w obecności władz miejskich i jego najważniejszych użytkowników – dzieci. Niewątpliwie pierwszą atrakcję zapewnili zebranym Prezydent, urzędnicy i fotoreporterzy, którzy – zupełnie przypadkiem – wzięli udział w inauguracyjnej kąpieli, ponieważ znajdowali się w samym centrum wodnej strefy zabaw gdy fontanny i zabawki wodne zostały uruchomione.

Wodny Plac Zabaw będzie funkcjonował do końca sierpnia br., codziennie w godzinach 09:00 – 21:00. O zasadach korzystania z obiektu można przeczytać w regulaminie i na stronie MZDiM Jaworzno, który administruje obiektem.

Dziś zabawa potrwa do godz. 18:00, ale już za dwa tygodnie będzie można się zrelaksować na hamakach. Mamy nadzieję, że nowe miejsce będzie cieszyć się zainteresowaniem mieszkańców, którzy będą mogli tam odpocząć i spędzić czas aktywnie ze swoimi dziećmi.

W trosce o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa na placu prosimy o zapoznanie się z regulaminem:

1. Przed wejściem na teren Wodnego Placu Zabaw należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem;
2. Korzystanie z Wodnego Placu Zabaw jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu;
3. Wodny Plac Zabaw jest terenem o przeznaczeniu wypoczynkowo-rekreacyjnym;
4. Administratorem obiektu jest: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno tel. 32 614 23 00;
5. W skład Wodnego Placu Zabaw wchodzą:
a) Strefa „A”, w której znajduje się niecka główna z wodnymi urządzeniami przeznaczonymi do zabawy
i okalający ją brodzik do obmywania stóp,
b) Strefa „B”, w której obowiązuje zakaz wchodzenia do niecek z wodą,
c) teren rekreacyjny wokół niecek wraz z obiektem, w którym znajdują się toalety,
d) obiekty małej architektury (m.in. ławki, leżaki, hamak, stojak rowerowy, kosze na śmieci, kolumny natryskowe i przebieralnie);
6. Obiekt jest czynny w okresie letnim 7 dni w tygodniu, w godzinach od 9:00 do 21:00;
7. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 3;
8. Dzieci do lat 7 na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność;
9. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Wodnego Placu Zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie;
10. Osoby przebywające na terenie Wodnego Placu Zabaw zobowiązane
są do zachowania porządku i czystości;
11. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem;
12. Na terenie Wodnego Placu Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, wnoszenia
i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających;
13. Na terenie Wodnego Placu Zabaw zabrania się w szczególności:
a) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp.,
b) niszczenia urządzeń zabawowych,
c) zaśmiecania terenu,
d) wprowadzania zwierząt,
e) wnoszenia ostrych i niebezpiecznych przedmiotów,
f) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób.
14. Dodatkowo w Strefie „A” gdzie zlokalizowana jest niecka główna:
a) zabrania się wchodzenia w obuwiu brudnym oraz z podeszwą, która może pozostawiać ślady na nawierzchni – dopuszczalne są buty specjalnie przeznaczone do wody,
b) zabrania się wstępu osobom posiadającym otwarte rany ciała, choroby skórne, zakaźne itp.
c) zabrania się spożywania napojów oraz jedzenia,
d) zabrania się używania detergentów i kosmetyków, które mogłyby przyczynić się do zanieczyszczenia wody,
e) osoby korzystające z niecki głównej obwiązuje strój kąpielowy, a dzieci noszące pieluchy – specjalne pieluchy przeznaczone do kąpieli,
f) wejście do niecki głównej dozwolone jest wyłącznie przez brodzik,
g) przed wejściem do niecki głównej zalecane jest umycie ciała pod natryskiem;
15. Korzystający z toalet mają obowiązek noszenia obuwia;
16. Wszelkie skaleczenia, urazy powstałe na terenie Wodnego Placu Zabaw należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze;
17. Korzystający z obiektu maja obowiązek stosować się do poleceń obsługi;
18. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym także niestosujące się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń obsługi, mogą zostać usunięte z terenu Wodnego Placu Zabaw przez pracowników obsługi;
19. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania urządzeń Wodnego Placu Zabaw tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadamiania administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach czy nieprawidłowościach w funkcjonowaniu elementów Placu Wodnego w trosce
o bezpieczeństwo własne i pozostałych użytkowników;
20. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu Wodnego Placu Zabaw wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik, a w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub prawny opiekun;
21. Za szkody materialne powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z Wodnego Placu Zabaw, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie w wysokości pełnej wartości szkody;
22. Przebywanie na terenie obiektu Wodnego Placu Zabaw poza okresem i godzinami otwarcia – wyłącznie na własną odpowiedzialność
23. Skargi i uwagi należy składać bezpośrednio do administratora obiektu: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno tel. 32 614 23 00, e-mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl
24. Obiekt Wodnego Placu Zabaw jest stale monitorowany, a obraz zapisywany na nośnikach elektronicznych. Administratorem tych zapisów jest Urząd Miejski w Jaworznie – Straż Miejska w Jaworznie Plac Górników 5;
25. Administrator obiektu – Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie – nie ponosi odpowiedzialności za:
a) pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zgubione na terenie Wodnego Placu Zabaw przedmioty,
b) wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu,
c) niezapoznanie się użytkowników z niniejszym regulaminem;
26. Rzeczy znalezione na terenie Wodnego Placu Zabaw należy przekazać obsłudze obiektu. Zatrzymanie rzeczy znalezionych stanowi naruszenie prawa;
27. Administrator obiektu – Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie – zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia Wodnego Placu Zabaw ze względu na złe warunki atmosferyczne, konieczne prace techniczne lub inne.

Na stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów znajdują się informacje dotyczące firmy zarządzającej obiektem:

Wodny Plac Zabaw na Plantach