Do 5 grudnia przyjmowane będą wnioski o dotacje na realizację przedsięwzięć dotyczących rozwoju sportu w 2018 r. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dotację są jaworznickie kluby, które: nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku, biorą udział we współzawodnictwie sportowym zorganizowanym w ramach polskiego związku sportowego, którego członkiem jest dany klub, na dzień składania wniosku są członkiem polskiego związku sportowego znajdującego się w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej (dot. również członkostwa w okręgowym związku sportowym, podległym polskiemu związkowi sportowemu), przedłożą oświadczenie dotyczące członkostwa w polskim związku sportowym w trakcie realizacji zadania, nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Dofinansowanie może być przeznaczone w szczególności na: realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane są w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie do 5 grudnia 2017 r. z dopiskiem „Wniosek- Sport”. Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Dwornickiego 5, tel. 32 618 17 55. Informacje można też znaleźć na www.um.jaworzno.pl.